Přijímací řízení

Pro tříleté učební obory se přijímací zkouška nekoná, přijetí je na základě prospěchu za poslední dva ročníky povinné školní docházky. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu se vyžaduje.

Čtyřleté studijní obory se koná celostátní přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky, dále se přihlíží k prospěchu za poslední dva ročníky povinné školní docházky. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu se vyžaduje.

Nástavbové studium se koná celostátní přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky, dále se přihlíží k prospěchu ze tří ročníků střední školy. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu se nevyžaduje.
Bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení – viz KRITÉRIA

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018 / 2019
Kritéria přijímacího řízení – 2. KOLO dodatek

Zápisový lístek musí být na školu odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Proti nepřijetí ke studiu se lze odvolat do tří pracovních dnů po obdržení rozhodnutí a to k rukám ředitele školy – viz rozhodnutí o nepřijetí.

Nepotvrdí-li uchazeč, nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se, vzdává se tímto práva být přijat a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Nabízené obory

Formuláře přihlášek ke studiu: denní studium, nástavbové studium.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Kontakt: bakalovaz@ssprool.cz tel.: 585 724 264